Opšta bolnica “Studenica” Kraljevo
Jug Bogdanova 110, Kraljevo
Podračun broj: 840-870661-64

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na računu na dan: 16.01.2019. 5,471,563.90
Stanje prethodnog dana .15.01.2019. 5,470,731.10
Uplate RFZO na dan  16.01.2019 329,666.67
Uplate od participacije na dan  16.01.2019 63,770.00
Ostale uplate na dan 16.01.2019.  
UKUPNO UPLAĆENO: 393,436.67
   
   
IZVRŠENO PLAĆANJE PO NAMENAMA NA DAN 16.01.2019.  
LEKOVI U ZU  
SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL  
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA  
LEKOVI SA C LISTE PO TENDERU RFZO  
LEKOVI ZA HEMOFILIJU  
KRV I LABILNI PRODUKTI OD KRVI 329,666.67
DIJALIZNI MATERIJAL I LEKOVI ZA DIJALIZU (osim epoetina)  
SUDSKA MEDICINA  
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI  
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI (proteze)  
UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI (valvule, ringovi i ostali materijal u kardiohirurgiji)  
PEJSMEJKERI I  ELEKTRODE  
STENTOVI  
GRAFTOVI  
OSTALI UGRADNI MATERIJAL (intraokularna sočiva, kohlearni implanti i ostalo)  
ENERGENTI  
ISHRANA BOLESNIKA  
MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI  
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA USLUGE FAKTURISANE PORED PREDRAČUNA 62,936.90
OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI U STOMATOLOGIJI  
UKUPNO: 392,603.57