Opšta bolnica “Studenica” Kraljevo
Jug Bogdanova 110, Kraljevo
Podračun broj: 840-870661-64

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Stanje sredstava na računu na dan: 22.03.2019 5,609,591.59
Stanje prethodnog dana  21.03.2019. 5,598,106.40
Uplate RFZO na dan  22.03..2019  
Uplate od participacije na dan  22.03..2019 51,295.00
Ostale uplate na dan 22.03.2019.  
UKUPNO UPLAĆENO: 51,295.00
   
   
IZVRŠENO PLAĆANJE PO NAMENAMA NA DAN 20.03.2019.  
LEKOVI U ZU  
SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL  
CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA  
LEKOVI SA C LISTE PO TENDERU RFZO  
LEKOVI ZA HEMOFILIJU  
KRV I LABILNI PRODUKTI OD KRVI  
DIJALIZNI MATERIJAL I LEKOVI ZA DIJALIZU (osim epoetina)  
SUDSKA MEDICINA  
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI  
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI (proteze)  
UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI (valvule, ringovi i ostali materijal u kardiohirurgiji)  
PEJSMEJKERI I  ELEKTRODE  
STENTOVI  
GRAFTOVI  
OSTALI UGRADNI MATERIJAL (intraokularna sočiva, kohlearni implanti i ostalo)  
ENERGENTI  
ISHRANA BOLESNIKA  
MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI 39,809.89
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA USLUGE FAKTURISANE PORED PREDRAČUNA  
OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI U STOMATOLOGIJI  
UKUPNO: 39,809.89