Izdavanje kartica za med. sestre/tehničare ili izmena podataka se vrši u odseku informatike (3. sprat Interne bolnice – aneks, kancelarija 32) ili putem e-maila: info@bolnicastudenicakv.co.rs
Preuzmi obrazac za izdavanje kartica KME


1. Datum: 16.06.2020.god.13.30 Restoran hirurškog bloka
Tema: Prepreke za efikasan odgovor zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje
Predavač: Mladena Kojić, master men.spec.struk.med.sestra
Broj bodova: slušaoci 2, predavač 3


2.Datum: 19.06.2020.god.13.30 Restoran hirurškog bloka
Tema: Psihosocijalni pristup bolu u palijativnom zbrinjavanju sa aspekta medicinske sestre
Predavač: Mladena Kojić, master men.spec.struk.med.sestra
Broj bodova: slušaoci 2, predavač 3


3.Datum: 19.06.2020.god.13.30 Restoran hirurškog bloka
Tema: Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj nezi
Predavač: Mladena Kojić, master men.spec.struk.med.sestra
Broj bodova: slušaoci 2, predavač 3


***