Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove, ili savetniku za zaštitu pacijentovih prava, odnosno zaštitniku prava osdiguranika.


  • ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIH LICA

Opšta bolnica Kraljevo
Zgrada Poliklinike, prizemlje, kancelarija broj 17
Jug Bogdanova 110, Kraljevo

Telefoni: 
036/301-547 i 064/8522-808
Radno vreme: od 08 do 12 časova


  • SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Mirjana Slović, diplomirani pravnik
Gradska uprava grada Kraljeva
Trg Jovana Sarića broj 1
kancelarija broj 307 – A, 3. sprat

Telefon:  036/306-053
Radno vreme: od 10 do 14 časova
E mail: mirjana.slovic@kraljevo.rs


Klikom na slike možete pogledati i preuzeti brošure Ministarstva zdravlja

Brošura “IMATE PRAVO”
Brošura “PRIGOVOR”

NAPOMENE:

• anonimni prigovori se ne evidentiraju

• prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice

• odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana

• predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti precizan u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

• pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.